ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಜ್ಞ

10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಡ್ರೈ-ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್ ಯಂತ್ರ