ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಜ್ಞ

10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ