ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಜ್ಞ

10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಪಿಇ ಮತ್ತು ಪಿಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲೋ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ